ترجمه مقاله

اسپردن

'espordan

= سپردن sepordan

ترجمه مقاله