ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اسود

'osud

شیرها.

تیره، سیاه، سیاهچرده، قره، کبود ≠ ابیض، بیضا، سپید، سفید

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ