ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اسهال

'eshāl

دفع مدفوع به‌صورت شل و آبکی که منجر به کم شدن آب بدن می‌شود؛ شکم‌روش؛ بیرون‌روه.
⟨ اسهال خونی: (پزشکی) نوعی اسهال که با التهاب، زخم روده، و لخته‌های خون در مدفوع همراه است.

شکمروش، لینتمزاج ≠ قبض

شکم روش

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ