ترجمه مقاله

اسن

'asan

۱. واژگونه.
۲. جامۀ باژگونه؛ جامۀ وارو.
۳. خربزۀ نارس.

ترجمه مقاله