ترجمه مقاله

اسماعیلیه

'esmā'iliy[y]e

از فرقه‌های شیعه که اسماعیل فرزند امام جعفر صادق را آخرین و هفتمین امام می‌دانند؛ هفت‌امامی؛ پیروان حسن صباح؛ سبعیه.

ترجمه مقاله