ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اسطقس

'ostoqos[s]

۱. اصل هر چیز؛ ماده؛ مایه.
۲. هریک از عناصر چهارگانه (آب، خاک، باد، و آتش).

اساس، اصل، پایه، رکن، عنصر، مایه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ