ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اسرائیلی

'esrā'ili

۱. مربوط به اسرائیل: شهرک‌های اسرائیلی.
۲. از مردم اسرائیل: پزشک اسرائیلی.
۳. تهیه‌شده در اسرائیل: تانک‌های اسرائیلی.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ