ترجمه مقاله

استیضاح

'estizāh

۱. توضیح خواستن؛ خواستار آشکار کردن مطلبی شدن.
۲. (سیاسی) توضیح خواستن گروهی از نمایندگان مجلس از یکی از وزیران یا رئیس دولت.

۱. بازخواست، کاوش، واپرسی
۲. ژرفنگری
۳. توضیحخواهی

بازخواست

ترجمه مقاله