ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

استیحاش

'estihāš

ترسیدن؛ رمیدن.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ