ترجمه مقاله

استکمال

'estekmāl

به کمال رساندن؛ کامل کردن؛ تمام کردن.

ترجمه مقاله