ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

استکثار

'esteksār

افزون‌خواهی؛ زیاده‌طلبی.

افزایش، افزونخواهی، افزونطلبی، زیادتطلبی

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ