ترجمه مقاله

استمالت

'estemālat

دلجویی کردن.

دلجویی، مهربانی، نوازش

ترجمه مقاله