ترجمه مقاله

استعمار

'este'mār

۱. (سیاسی) دست‌درازی و اعمال نفوذ و مداخلۀ دولت قوی در کشور و سرزمین دولت ضعیف به بهانۀ آبادی و عمران و به قصد استفاده از منابع ثروت آن.
۲. [قدیمی] آباد کردن.

استثمار، توسعهطلبی، سلطهجویی

زورگوی

ترجمه مقاله