ترجمه مقاله

استعلا

'este'lā

۱. برتری.
۲. غلبه؛ چیرگی.

ترجمه مقاله