ترجمه مقاله

استعفا

'este'fā

۱. درخواست کناره‌گیری از کار و شغل.
۲. کناره‌گیری کردن از کار و شغل.
۳. [قدیمی] طلب عفو کردن؛ عفو خواستن.

برکناریخواهی، بیکاری، کنارهگیری

کناره گیر

ترجمه مقاله