ترجمه مقاله

استعجاب

'este'jāb

شگفتی.

ترجمه مقاله