ترجمه مقاله

استرحام

'esterhām

۱. رحم خواستن؛ شفقت و بخشایش خواستن؛ مهربانی خواستن.
۲. دلسوزی؛ شفقت.

ترجمه مقاله