ترجمه مقاله

استدعا

'ested'ā

۱. درخواست کردن؛ درخواست چیزی با فروتنی؛ خواهش.
۲. [قدیمی] فراخواندن.

التماس، تقاضا، تمنا، خواهش، درخواست

خواهش، درخواست

ترجمه مقاله