ترجمه مقاله

استخلاص

'estexlās

۱. آزاد کردن؛ رها کردن.
۲. آزاد شدن؛ رهایی.

آزادی، خلاصی، رهایی، نجات ≠ اسارت

ترجمه مقاله