ترجمه مقاله

استحفاظ

'estehfāz

حفظ کردن؛ نگه‌داشتن؛ نگه‌داری کردن.

حفظ، محافظت، مراقبت، نگهبانی

ترجمه مقاله