ترجمه مقاله

استحضار

'estehzār

۱. آگاهی.
۲. حاضر کردن.
۳. [قدیمی] احضار کردن.

آگاهی، پیدایش

ترجمه مقاله