ترجمه مقاله

استحصال

'estehsāl

۱. بهره‌برداری از محصولی که دارای قابلیت تجاری و اقتصادی است.
۲. [قدیمی] حاصل کردن؛ به‌دست آوردن.

استخراج، حصول، دستیابی، کسب

برداشت

ترجمه مقاله