ترجمه مقاله

استحاله

'estehāle

۱. از حالی به حالی شدن؛ برگشتن از حالی به حالی؛ دگرگون شدن.
۲. [قدیمی] محال و غیرممکن بودن.

۱. تبدل، تبدیل، تحول، تطور، تغییر، دگرسانی، دگرگونی، مستحیل
۲. مسخ

ترجمه مقاله