ترجمه مقاله

استجابت

'estejābat

۱. پذیرفته شدن؛ مستجاب شدن.
۲. [قدیمی] قبول کردن؛ پذیرفتن.

اجابت، برآوری، پذیرش، قبول

پذیرفتن، پذیرش

ترجمه مقاله