ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

ازل

'azal

۱. آنچه اول و ابتدا نداشته باشد؛ همیشگی؛ دیرینگی.
۲. زمان بی‌ابتدا.

۱. بیآغاز
۲. سرمدی، همیشگی ≠ ابد

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما