ترجمه مقاله

ازدیاد

'ezdiyād

زیاد شدن؛ افزون شدن؛ افزونی؛ افزایش.

اضافه، افزایش، افزودن، تزاید، تکثیر ≠ کاهش، نقصان

ترجمه مقاله