ترجمه مقاله

ارمان

'armān

= آرمان: ◻︎ نه امّید آن کایچ بهتر شوی تو / نه ارمان آن کِه‌م تو دل نگسلانی (منوچهری: ۱۳۸).

ترجمه مقاله