ترجمه مقاله

ارقام

'arqām

۱. = رقم
۲. اجناس.

ترجمه مقاله