ترجمه مقاله

ارفاق

'erfāq

۱. نرمی و مدارا کردن؛ با مهربانی رفتار کردن.
۲. گذشت در حق کسی زیادتر از حق او.

۱. ملایمت، نرمی
۲. بهرهرسانی، سودرسانی

آسانگیری، سو

ترجمه مقاله