ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ارغون

'arqun

نوعی اسب تندوتیز و تندرو: ◻︎ هزار اسپ دیگر به زرین‌سِتام / از ارغون و از تازیِ تیزگام (اسدی: ۳۶۳)، ◻︎ تو را چه نالهٴ کوس و چه نالهٴ ارغن / به روز جنگ چو باشی نشسته بر ارغون (قطران: ۲۸۱).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ