ترجمه مقاله

ارغه

'arqe

زیرک؛ مکار.

ترجمه مقاله