ترجمه مقاله

ارعاب

'er'āb

ترساندن.

تخویف، ترساندن، تهدید، هراساندن

ترساندن

ترجمه مقاله