ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ارشک

'arašk

۱. رشک؛ حسد.
۲. غیرت.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ