ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ارشد

'aršad

۱. بزرگ‌تر؛ برومندتر: پسر ارشد.
۲. کسی که در میان همگنان خود دارای درجه و مقام بالاتر است: مقام ارشد.

۱. بزرگ، کاپیتان، مبصر
۲. بزرگتر، مسنتر ≠ کهتر

بزرگتر، فرازین، ارجمند، برتر، سرآمد

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ