ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ارزن

'arzan

گیاهی از تیرۀ گندمیان با بوتۀ کوچک، ساقه‌های کوتاه و نازک، و دانه‌های ریز که بیشتر خوراک پرندگان است و گاهی از آرد آن نان می‌پزند.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ