ترجمه مقاله

ارزش

'arzeš

۱. بها؛ قیمت.
۲. اهمیت.
۳. شایستگی.
۴. (اسم) (جامعه‌شناسی) معیارهای مشترک در جامعه برای ارزیابی مناسبات فرهنگی.
۵. (اسم) قدر؛ مرتبه.

۱. بها، ثمن، قیمت، مظنه، نرخ
۲. ارج، اهمیت
۳. اعتبار، سندیت
۴. استحقاق، شایستگی، قابلیت، لیاقت، منزلت

ترجمه مقاله