ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ارتقا

'erteqā

۱. پیشرفت؛ ترقی.
۲. به پایۀ بالاتر رسیدن.

برکشی، پیشرفت، ترفیع، ترقی، صعود ≠ تنزل

پیشرفت

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ