ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ارتعاش

'erte'āš

۱. به لرزه درآمدن؛ لرزیدن؛ لرزش.
۲. (فیزیک) لرزش سریع جسم که مولد صوت می‌شود، مانند ارتعاش سیم‌ها و تارهای آلت موسیقی.

تزلزل، رعشه، لرز، لرزش، لرزه، نوسان

لرزش، لزرش، لرزه، لرزیدن، نوسان

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ