ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ارتسام

'ertesām

۱. فرمان بردن.
۲. نقش کردن؛ رسم کردن.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ