ترجمه مقاله

ارتحال

'ertehāl

۱. [مجاز] رحلت کردن؛ درگذشتن؛ مردن.
۲. [قدیمی] از جایی به جایی رفتن؛ کوچ کردن.

جابجایی، درگذشت، رحلت، کوچ، کوچیدن، مرگ، وفات

ترجمه مقاله