ترجمه مقاله

ارتجال

'ertejāl

بی‌اندیشه و بی‌تٲمل سخن یا شعر گفتن؛ بالبداهه گفتن.

بداهت، بدیههگویی

ترجمه مقاله