ترجمه مقاله

ارتجاع

'ertejā'

۱. بازگشتن به حال اول؛ برگشتن.
۲. [مجاز] ضدیت و مخالفت با تجدد جامعه و تمایل به اوضاع قدیمی.

تحجر، کهنهگرایی، محافظهکاری، نوستیزی، واپسگرایی ≠ تجدد، نوگرایی

واپسگرای

ترجمه مقاله