ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ارتجاج

'ertejāj

لرزیدن؛ جنبیدن؛ تپیدن.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ