ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ارتاق

'ortāq

کسی که با سرمایۀ دیگری تجارت و سوداگری می‌کرد و در سود او شریک بود.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ