ترجمه مقاله

ارادت

'erādat

۱. علاقه؛ محبت همراه با احترام.
۲. [قدیمی] خواست؛ قصد.
۳. (تصوف) توجه بسیار سالک به پیر.

۱. اخلاص، خلت، دوستی، سرسپردگی، صمیمیت،
۲. آهنگ، خواست، قصد، مشیت، میل

ترجمه مقاله