ترجمه مقاله

ادعا

'edde'ā

۱. گفتن سخنی که هنوز درستی یا نادرستی آن اثبات نشده است؛ مدعی شدن.
۲. (حقوق) اقامۀ دعوی.
۳. خودبینی؛ خودستایی.

تقاضا، توقع، خواست، داعیه، دعوی، مدعا، مطالبه

داوی، داویدن، داوش، داو

ترجمه مقاله