ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ادراک

'edrāk

۱. درک کردن؛ دریافتن؛ پی بردن؛ فهمیدن.
۲. (اسم) قوۀ درک و فهم.
۳. [قدیمی] دستیابی به چیزی؛ رسیدن.
۴. [قدیمی] برداشت محصول.

درایت، درک، دریافت، شعور، فهم، فهمیدن، وقوف، هوش، هوشمندی

یابندگی، پی بردن، دریافت

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ