ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ادخال

'edxāl

داخل ‌کردن؛ به درون ‌بردن.

۱. دخول، ورود،
۲. داخل کردن، فرو کردن ≠ اخراج

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ