ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اخرب

'axrab

در عروض، ویژگی پایه‌ای که در آن مفاعیلن به مفعولُ تغییر یافته است.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ