ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اخته

'axte

۱. ویژگی مرد یا حیوان نر که بیضه‌اش را کشیده باشند؛ خایه‌کشیده.
۲. [عامیانه، مجاز] ویژگی مرد ترسو و فاقد صفات مردانگی.
۳. (اسم) [قدیمی] اسب.

آغا، بیخایه، خصی، خواجه، مقطوعالنفس، مقطوعالنسل

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ